Algemene Voorwaarden TVTimmerwerken te Zundert

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 september 2019.

I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Werkingssfeer

II. AFSPRAKEN
Artikel 3 – Sluiten van de overeenkomst

III. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 4 – Verplichtingen van de opdrachtnemer
Artikel 5 – Verplichtingen van de opdrachtgever
Artikel 6 – Wijziging van de opdracht
Artikel 7 – Onvoorziene complicaties
Artikel 8 – Oplevering

IV. BETALING
Artikel 9 – Betaling in termijnen
Artikel 10 – Eindafrekening
Artikel 11 – Opschorting van de betaling
Artikel 12 – Niet nakomen betalingsverplichting

V. GARANTIE
Artikel 13 – Garantie

VI. GESCHILLEN
Artikel 14 – Geschillen

Deze voorwaarden zijn een aangepaste versie van de Algemene Voorwaarden Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht.

I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: degene die op basis van de overgekomen prijs en overige voorwaarden de opdrachtnemer de uitvoering van het werk opdraagt;
Opdrachtnemer: TVTimmerwerken te Zundert, aangesloten bij de Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman, die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht;
Het werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de opdrachtnemer
geleverde materialen;
Meer-en minderwerk: de door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot verhoging, respectievelijk verlaging van de overeengekomen prijs.

Artikel 2 – Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, respectievelijk wijziging daarvan, alsmede iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

II. AFSPRAKEN
Artikel 3 – Sluiten van de overeenkomst
1. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat elke opdracht schriftelijk wordt vastgelegd in een overeenkomst. Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:
− de prijs van het werk en de prijsopbouw;
− de betalingswijze;

2. De opdrachtgever en de opdrachtnemer kunnen afspraken maken op basis van twee methoden:
− vaste prijs
− regie

3. Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden. Bij regie komen opdrachtgever en opdrachtnemer overeen dat de gemaakte kosten van de laatste worden betaald; tevoren wordt het uurtarief vastgesteld en zo mogelijk ook de andere kosten. Bij iedere afrekening maakt de opdrachtnemer een opstelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben. Een combinatie van de twee methoden (vaste prijs/regie) is eveneens mogelijk.

4. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan 30 dagen na het aangaan van de overeenkomst kunnen door de opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.

5. Alle prijzen zullen inclusief btw vermeld worden.

6. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze Algemene Voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever ter hand worden gesteld, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

III. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 4 – Verplichtingen van de opdrachtnemer
1. De opdrachtnemer staat ervoor in, dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en dat hij gebruik maakt van deugdelijke werkwijzen.
2. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal hij, voor zover  redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.
3. Hij neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn op het moment van het sluiten van de overeenkomst of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
4. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:
− onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover de opdrachtnemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
− onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
− kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
− gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; een en ander voor zover deze
zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan de opdrachtnemer openbaren en de laatste ter zake deskundig moet worden geacht.
5. Indien de opdrachtnemer één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is deze gehouden de in redelijkheid hiermee verband
houdende schade te vergoeden.

Artikel 5 – Verplichtingen van de opdrachtgever.

De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen, alsmede voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
2. Hij dient er voor te zorgen dat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten. Hieronder wordt mede verstaan de zorg voor de vereiste vergunningen.
3. Indien hij één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
4. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
− onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
− onjuistheden in de door hem verlangde constructies en werkwijzen;
− kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
− gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld;
− vertraging in het werk door zijn toedoen;
− te late afgifte van de vereiste (bouw)vergunningen. Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van de opdrachtnemer op grond van artikel 4 lid 4.
5. Hij is gehouden er voor zorg te dragen dat hij voor de opdrachtnemer te allen tijde goed bereikbaar is.
Artikel 6 – Wijziging van de opdracht
Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij de opdrachtnemer ervoor zorg draagt dat het meer- en minderwerk nauwkeurig schriftelijk wordt omschreven en voor akkoord wordt ondertekend door beide partijen.
Artikel 7 – Onvoorziene complicaties
1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet de opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
2. Indien de opdrachtnemer de opdrachtgever niet kan bereiken, dient deze het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
3. De tijd die de opdrachtnemer niet kan werken als gevolg van het in artikel 7 lid 2 genoemde of in artikel
5 lid 2 genoemde wordt door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer vergoed op basis van het uurtarief dat voor regiewerk is overeengekomen. Bij werk op basis van een vaste prijs is dat het tarief op grond waarvan de prijs tot stand is gekomen.
4. Eventuele extra kosten, die de opdrachtnemer moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die noodzakelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed, tenzij de schade aan de opdrachtnemer is toe te rekenen.
Artikel 8 – Oplevering
1. Na voltooiing van het werk nodigt de opdrachtnemer de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient hierop binnen vijf dagen te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.
2. Indien er gebreken worden geconstateerd, die door de opdrachtnemer dienen te worden hersteld, zal hij deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten zijn risicosfeer vallen.
IV. BETALING
Artikel 9 – Betaling in termijnen
1. Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De betaling dient uiterlijk twee
weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de opdrachtgever zijn verplichtingen ter zake betaling van de termijnen niet nakomt, heeft de opdrachtnemer de bevoegdheid het werk op te schorten. Eventuele schade die hieruit voortvloeit dient door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te worden vergoed.
Artikel 10 – Eindafrekening
1. De opdrachtnemer zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel zo spoedig mogelijk na de oplevering doen toekomen.
2. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.).
3. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele ‘meer- en/of minderwerk’ en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.
4. Alle betalingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.
Artikel 11 – Opschorting van de betaling
1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tussen het geconstateerde gebrek en de hoogte van de eindafrekening.
2. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de opdrachtnemer in ieder geval het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.
Artikel 12 – Niet nakomen betalingsverplichting
1. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de
opdrachtnemer na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 9 lid 1 en artikel 10 lid 4) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft hij deze alsnog de gelegenheid binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
2. Over betaling die niet tijdig is verricht, kan de opdrachtnemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in
artikel 10 lid 4) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
3. De opdrachtnemer is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Daarnaast is de opdrachtnemer bevoegd incassokosten in rekening te brengen.
V. GARANTIE
Artikel 13 – Garantie
1. De opdrachtnemer garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van één jaar vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van de kwaliteit van het werk. Indien partijen een langere termijn zijn
overeengekomen, dient dit in de overeenkomst vermeld te staan. Het voorgaande laat onverlet dat de opdrachtnemer ook na die periode voor eventuele gebreken in het werkaansprakelijk kan zijn op grond van de wet.
2. De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door hem zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan de opdrachtnemer zijn meegedeeld.
3. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de gebreken te controleren en zo nodig te herstellen.
4. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers kan de opdrachtnemer van de opdrachtgever verlangen deze materialen of onderdelen zelf aan te schaffen.
VI. GESCHILLEN
Artikel 14 – Geschillen
Geschillen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot het door de opdrachtnemer geleverde werk kunnen door beide partijen aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.
VII PRIVACY
Artikel 15 – Privacy
De opdrachtnemer verplicht zich jegens de opdrachtgever om gegevens omtrent de laatste uitsluitend te gebruiken in het kader van de uitvoering
van de overeenkomst tussen beide partijen.

Zundert, Augustus 2019